การใช้สวิตช์จะทำให้ระบบ VEX GO ทำงานได้ โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม


การใช้สวิตช์กับมอเตอร์

Switch Port

สวิตช์ช่วยให้คุณควบคุมมอเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งโปรแกรม

สวิตช์ ของ Smart port มีสองพอร์ต สำหรับเชื่อมต่อ Smart Port กับ Motor หรือ LED Bumper และ Battery Port สีส้มเพื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่

GO Switch Motor

การเชื่อมต่อมอเตอร์กับสวิตช์โดยเสียบสายมอเตอร์เข้ากับสมาร์ทพอร์ตบนสวิตช์

Black Connection

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เสียบสายมอเตอร์เข้ากับสมาร์ทพอร์ตบนสวิตช์จนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียบเข้ากับสมาร์ทพอร์ตจนสุดแล้ว

GO Brain Battery

สำหรับการคอนโทรลมอเตอร์ด้วยการเปิดสวิตช์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า มอเตอร์กับ แบตเตอรี่ ได้เชื่อต่อกับสวิตช์เรียบร้อยแล้ว

วิธีการการตั้งค่า

สลับไปข้างหน้า

'+' : หมุนมอเตอร์ไปในทิศทางไปข้างหน้า

สวิตช์

เป็นกลาง: ปิดมอเตอร์

สลับย้อนกลับ

'-' : หมุนมอเตอร์ในทิศทางย้อนกลับ

ดูการตั้งค่าทั้งสามของสวิตช์


การใช้สวิตช์กับกันชน LED

GO เปลี่ยนกันชน

เชื่อมต่อกันชน LED เข้ากับสวิตช์โดยเสียบสายกันชน LED เข้ากับพอร์ตอัจฉริยะบนสวิตช์

การเชื่อมต่อสีดำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายกันชน LED เข้ากับพอร์ตอัจฉริยะบนสวิตช์จนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเข้าที่ Smart Port อย่างแน่นหนา

GO เปลี่ยนกันชนแบตเตอรี่

หากต้องการควบคุมกันชน LED ด้วยสวิตช์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กันชน LED และ แบตเตอรี่ เชื่อมต่อกับสวิตช์

มีการตั้งค่าสามแบบบนสวิตช์เมื่อเชื่อมต่อกับ LED Bumper

ไปสลับสีเขียว

'+' : ตั้งค่าสีกันชน LED เป็นสีเขียว

GO เปลี่ยนเกียร์ว่าง

เป็นกลาง: ปิดกันชน LED

ไปสลับสีแดง

'-' : ตั้งค่าสีกันชน LED เป็นสีแดง

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: