ในตอนที่เปิดเริ่มโปรเจ็กต์บน VEXcode GO จะไม่พบบล็อกจากหมวด Drivetrain และ Sensing ใน Toolbox จนกว่าผู้ใช้จะกำหนดค่า Code Base

คุณสามารถกำหนดค่าได้เพียงหนึ่งชุด (build) ต่อโปรเจ็กต์


การเพิ่ม Code Base

Devices Button

ในการกำหนดค่า Code Base ให้เลือกปุ่ม Devices เพื่อเปิดหน้าต่าง Devices

add_device.jpeg

เลือก 'Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)'

Select_the_Code_Base.jpeg

เลือก 'Code Base'

Port_config.jpeg

เมื่อเลือก Code Base แล้ว รายการ ports ต่างๆ จะะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่า port ที่ปรากกฏ ได้ตั้งตรงกับ build ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของคุณหรือไม่

Done.jpeg

เลือก 'DONE' หากเสร็จแล้ว หรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนู Devices

หมายเหตุ: การเลือก 'cancel' จะปิดการกำหนดค่า Code Base หน้าจอจะปรากฏเป็น Device windows แต่จะไม่มีรายละเอียดการตั้งต่าอุปกรณ์

drivetrain_blocks.png

เมื่อกำหนดค่า Code Base แล้ว บล็อกจากหมวด Drivetrain และ Sensing จะปรากฏใน Toolbox (กล่องเครื่องมือ)


การลบ Code Base

Delete.jpeg

สามารถลบได้โดยคลิ้ก 'delete' ที่ด้านล่างของหน้าจอ ดังปรากฏ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: