ไปถึงมาตรฐานที่ไหนและอย่างไร - มาตรฐานสำหรับ VEX IQ

VEX_IQ_19-EDIT-Duo_1080x1544.png

VEX IQ STEM Lab แต่ละแห่งมีการจัดวางให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานรวมถึงหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้: NGSS, CSTA, ISTE, TEKS และ Common Core Math/ELA สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยในการวางกรอบห้องทดลองเมื่อนำไปใช้ในห้องเรียน ความสอดคล้องของมาตรฐานนี้ทำให้ง่ายต่อการดูว่าคุณกำลังสอนอะไรและทักษะเหล่านั้นได้รับการสอนที่ใดในห้องทดลอง วัตถุประสงค์และกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานที่ระบุ ดูรายการต่อไปนี้ของ VEX IQ STEM Lab ที่ไหนและอย่างไรถึงได้มาตรฐาน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: