การเพิ่มไฟล์ใหม่ให้กับโครงการใน VEXcode Pro V5

เปิดโปรเจ็กต์

หากต้องการเพิ่มไฟล์ลงในโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ ให้เปิดโปรเจ็กต์โดยคลิกปุ่มเปิดในเมนูดร็อปดาวน์ไฟล์

หากต้องการเพิ่มไฟล์ในโครงการใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม New ในเมนู File dropdown ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ และคลิกปุ่ม Create

เพิ่มไฟล์

คลิกขวาที่เมนูแบบเลื่อนลง "รวม" หรือ "src" แล้วเลือกไฟล์ใหม่

เลือกประเภทไฟล์

เลือกประเภทของไฟล์ที่จะเพิ่ม ตั้งชื่อ แล้วคลิกปุ่มสร้าง

หมายเหตุ: ต้องพิมพ์นามสกุลที่ถูกต้องที่ท้ายชื่อไฟล์เพื่อสร้าง ประเภทส่วนขยายต่างๆ จะแสดงอยู่ในวงเล็บถัดจากชื่อประเภทไฟล์


เพิ่มไฟล์ใหม่ในโครงการ

ดูโครงการที่เปิดอยู่

OpenProject.png

คลิกขวาที่เมนูแบบเลื่อนลง "รวม" หรือ "src" แล้วเลือกไฟล์ใหม่

เลือกประเภทไฟล์

SelectType.png

เลือกประเภทของไฟล์ที่จะเพิ่ม ตั้งชื่อ แล้วคลิกปุ่มสร้าง

หมายเหตุ: ต้องพิมพ์นามสกุลที่ถูกต้องที่ท้ายชื่อไฟล์เพื่อสร้าง ประเภทส่วนขยายต่างๆ จะแสดงอยู่ในวงเล็บถัดจากชื่อประเภทไฟล์

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: