บล็อกใน VEXcode IQ สามารถลบได้หลายวิธี


ลากเพื่อลบ

ลาก.png

เลือกบล็อกหรือสแต็คของบล็อกในพื้นที่ทำงานแล้วลากไปทางซ้ายไปยังกล่องเครื่องมือเพื่อลบออกจากโครงการของคุณ


ลบบล็อกเดียวออกจากสแต็ก

Delete_single_block.png

หากต้องการลบบล็อกเดียวออกจากสแต็ก ให้เลือกบริบท (คลิกขวาหรือกดค้าง) บล็อกในสแต็ก จากนั้นเลือก 'ลบบล็อก' จากเมนูบริบท การดำเนินการนี้จะลบบล็อกที่ซ้อนกันหากเลือกลบบล็อกที่มีพารามิเตอร์


ลบบล็อกทั้งหมด

Screen_Shot_2020-08-18_at_12.51.54_PM.png

หากต้องการลบบล็อกทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน ให้เลือกบริบท (คลิกขวาหรือกดค้าง) พื้นหลังของพื้นที่ทำงาน และเลือก 'ลบ X บล็อก' 

IQ_V5_delete_blocks.png

เมื่อเลือกที่จะลบบล็อกทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน คุณจะถูกขอให้ยืนยันการลบบล็อกทั้งหมดเพื่อป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจ ข้อความแจ้งจะ ไม่ใช่ ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกบล็อกที่ซ้อนกันเพื่อลบ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: