เสียบแบตเตอรี่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

สามารถชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์ V5 ได้โดยการเสียบปลายง่ามของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์ V5 เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าก่อน 

จากนั้นเสียบส่วนโค้งมนของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องชาร์จทรงกลมของแบตเตอรี่ที่ฐาน

สังเกตไฟ LED แสดงสถานะ

ชาร์จแบตเตอรี่ต่อไปและคุณจะเห็นไฟกะพริบสีเขียวเพิ่มขึ้นจากขวาไปซ้าย 

รอจนกระทั่งไฟสีเขียวสี่ดวงแสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไฟสีเขียวน้อยลงแสดงว่ามีการชาร์จเพียงบางส่วนเท่านั้น

หมายเหตุ: ไฟสีแดงซ้ายสุดแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จหรือไม่ได้จ่ายไฟ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: