คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ VEX ARM® Cortex® และขั้นตอนการติดตั้ง:
https://content.vexrobotics.com/docs/276-3245-VEXnet-Key-2p0-Firmware-20151125.pdf

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: