Sterowanie pneumatyką za pomocą przycisków na kontrolerze

Sterowanie pneumatyką za pomocą sterownika V5 wymaga indywidualnego projektu. W tym artykule opisano, jak utworzyć projekt VEXcode V5.


Konfiguracja Twojego projektu

pierwszy.png

Wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

obraz8.jpg

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

obraz5.jpg

Aby rozpocząć projekt VEXcode V5 w celu sterowania pneumatyką, musisz skonfigurować dwa urządzenia.

Konieczne będzie dodanie urządzenia sterującego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia kontrolera, zobacz artykuł Konfiguracja kontrolera V5 w VEXcode V5 w bibliotece VEX.

obraz18.jpg obraz15.jpg

 

Będziesz także musiał dodać cyfrowe wyjście urządzenia 3-Wire.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia wyjścia cyfrowego, zobacz artykuł Konfigurowanie 3-przewodowych urządzeń wejścia cyfrowego i wyjścia cyfrowego w VEXcode V5 w bibliotece VEX.


Steruj siłownikiem pneumatycznym za pomocą dwóch przycisków kontrolera

Istnieją dwie powszechnie preferowane metody, których kierowcy używają do sterowania pneumatyką swojego robota. 

Jednym ze sposobów jest użycie dwóch różnych przycisków na sterowniku: jednego przycisku do wysuwania cylindra pneumatycznego i jednego przycisku do wsuwania cylindra pneumatycznego. Do projektu VEXcode V5 można dodać następujące elementy, aby sterować cylindrem pneumatycznym za pomocą 2 przycisków na sterowniku.

obraz (15).png

Z przybornika wykrywania dodaj ustawiony blok wyjścia cyfrowego do bloku [po uruchomieniu].

Blok [set digital out] powinien być ustawiony na „niski”. Dzięki temu cylinder pneumatyczny rozpocznie projekt całkowicie wsunięty.

Podświetlenie L1.png

Z przybornika Zdarzenia dodaj blok [po naciśnięciu przycisku kontrolera].

Wybierz przycisk kontrolera, którego wolisz używać do wysuwania cylindra pneumatycznego.

W tym przykładzie użyto przycisku L1.

Wysokie podświetlenie L1.png

Dodaj blok [set DigitalOut].

Wybierz opcję „wysoki” dla ustawienia wyjścia cyfrowego.

Spowoduje to wysunięcie siłownika pneumatycznego po naciśnięciu przycisku L1 na sterowniku.

Podświetlenie L2.png

Z przybornika Zdarzenia dodaj kolejny blok [po naciśnięciu przycisku kontrolera].

Wybierz przycisk kontrolera, którego wolisz używać do cofania cylindra pneumatycznego.

W tym przykładzie użyto przycisku L2.

obraz (16).png

Dodaj blok [set DigitalOut].

Dla ustawienia wyjścia cyfrowego pozostaw ustawienie „niskie”.

Spowoduje to cofnięcie siłownika pneumatycznego po naciśnięciu przycisku L2 na sterowniku.

Zapisz projekt, pobierz go do Robot Brain V5 i uruchom projekt, aby przetestować sterowanie siłownikiem pneumatycznym za pomocą kontrolera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania, pobierania i uruchamiania projektów VEXcode V5, zobacz sekcję Otwórz i zapisz projekty bloków w Bibliotece VEX.


Steruj siłownikiem pneumatycznym za pomocą jednego przycisku kontrolera

Inną preferowaną metodą sterowania układem pneumatycznym robota przez kierowców jest użycie jednego przycisku: przycisk wysuwa cylinder pneumatyczny po naciśnięciu, a następnie cofa cylinder pneumatyczny po ponownym naciśnięciu. Do projektu VEXcode V5 można dodać poniższe elementy, aby sterować cylindrem pneumatycznym za pomocą jednego przycisku na sterowniku.

obraz (15).png

Z przybornika wykrywania dodaj ustawiony blok wyjścia cyfrowego do bloku [po uruchomieniu].

Blok [set digital out] powinien być ustawiony na „niski”. Dzięki temu cylinder pneumatyczny rozpocznie projekt całkowicie wsunięty.

obraz (18).png

Z przybornika Zmienne wybierz Utwórz wartość logiczną.

W tym przykładzie wywołamy wartość logiczną: digitaloutON.

obraz (19).png

Dodaj blok [set digitaloutON].

Pozostaw wartość logiczną ustawioną na <true>.

Podświetlenie L1.png

Z przybornika Zdarzenia dodaj blok {when Controller button pressed}.

Wybierz przycisk kontrolera, którego wolisz używać do wysuwania cylindra pneumatycznego.

W tym przykładzie użyto przycisku L1.

obraz (23).png

Z przybornika Sterowanie dodaj blok [if then else].

ifthenelse cyfra podświetlenia.png

Dodaj wartość logiczną <digitaloutON> do if.

ifthenelse ustaw wysokie podświetlenie.png

Dodaj blok [set DigitalOut] do części „wtedy” bloku C.

Zmień blok [set DigitalOut] na „wysoki”.

obraz (20).png

Dodaj blok [set DigitalOut] do części „else” bloku C.

Pozostaw blok [set DigitalOut] jako „niski”.

ifthenelse ustaw bool false.png

Dodaj blok [set digitaloutON].

Zmień wartość logiczną na <false>.

Spowoduje to zmianę wartości logicznej, więc przy następnym naciśnięciu przycisku L1 warunek przejdzie do „else” bloku sterującego C.

obraz (21).png

Dodaj kolejny blok [set digitaloutON].

Pozostaw wartość logiczną jako <true>.

Spowoduje to zmianę wartości logicznej, więc przy następnym naciśnięciu przycisku L1 warunek przejdzie do „wtedy” bloku sterującego C.

0.1 podświetlenie.png

Z przybornika sterowania dodaj blok [wait] do obu sekcji bloku C [if then else].

Zmień wartość na (0,1) sekundy w każdym bloku [czekaj].

Dzięki temu stan może wykryć naciśnięcie przycisku przez krótki czas.

Przycisk wysuwa cylinder pneumatyczny po naciśnięciu, a następnie cofa cylinder pneumatyczny po ponownym naciśnięciu.

Zapisz projekt, pobierz go do Robot Brain V5 i uruchom projekt, aby przetestować sterowanie siłownikiem pneumatycznym za pomocą kontrolera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania, pobierania i uruchamiania projektów VEXcode V5, zobacz sekcję Otwórz i zapisz projekty bloków w Bibliotece VEX.

obraz10.jpg

Bloki sterujące cylindrami pneumatycznymi będą musiały zostać odtworzone w przykładowym projekcie dla szablonu zawodów, zanim robot będzie gotowy do użycia w zawodach z wykorzystaniem systemu kontroli w terenie.

Więcej informacji na temat szablonu konkursu można znaleźć w artykule Używanie szablonu konkursu bloków w VEXcode V5 w Bibliotece VEX.

Projekty te można wykorzystać do sterowania siłownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego działania. Jeśli dwa cylindry pneumatyczne są podłączone do zaworu elektromagnetycznego za pomocą złączki w kształcie litery „T”, oba cylindry będą sterowane przez ten sam zestaw bloków.

Uwaga: Port 3-przewodowy robota V5 Robot Brain powróci do portu wejścia cyfrowego po zatrzymaniu projektu. Może to spowodować wysunięcie się cylindra pneumatycznego, jeśli ciśnienie resztkowe jest wystarczające. Aby tego uniknąć, przed zatrzymaniem projektu zwolnij ciśnienie powietrza, przełączając zawór palcowy do pozycji wyłączonej lub wciskając rdzeń zaworu opony Schrader.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: