Zrozumienie struktur kontrolnych w VEXcode Pro V5

Oprócz pojedynczych poleceń, w projekcie można również zastosować struktury sterujące do sterowania przebiegiem programu.

Ta główna struktura jest przykładem struktury sterującej. Główny kontroluje przebieg programu, wskazując, gdzie projekt powinien się rozpocząć. Struktury sterujące zazwyczaj używają nawiasów klamrowych zamiast średników.

Innym typem struktury sterującej jest pętla while. Pętla while powtarza kod zawarty w nawiasach klamrowych, o ile warunek pętli while jest prawdziwy.


Gdy warunek pętli while przestanie być spełniony, wykonywanie programu zakończy się pętlą while.  

Przepływ programu będzie kontynuowany, wykonując wszelkie instrukcje w głównej strukturze. Ponieważ nie ma już żadnych instrukcji, przebieg programu dotrze do nawiasu zamykającego głównej struktury, co spowoduje zakończenie projektu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: