Importowanie plików .vex i projektów VEXcode w VEXcode Pro V5

Uwaga: można importować tylko pliki C++ i C++ Pro .vex. Pliki Modkit .vex nie zostaną zaimportowane.

Uruchom VEXcode Pro V5

vd9peepL6w.png

Uruchom VEXcode Pro V5 za pomocą skrótu na pulpicie.

Kliknij przycisk Importuj

Z menu rozwijanego Plik kliknij przycisk „Importuj...”.

Wybierz plik

Wybierz odpowiedni plik .vex lub spakowany folder projektu VEXcode Pro V5 do zaimportowania i kliknij Otwórz.

Platformy Windows i macOS są pokazane powyżej w celu wybrania pliku.

Nazwij plik

Zmień nazwę projektu. Domyślnie pole nazwy zostanie ustawione na „MyProject1”. Po nazwaniu projektu kliknij przycisk Importuj.

Należy pamiętać, że zaimportowane projekty nie będą mogły korzystać z nowych funkcji konfiguracji robota i uproszczonego autouzupełniania.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: